Long mạch Vân Chàng Hồng Lĩnh

     Trong cuốn Hương Ước Vân Chàng công bố ngày 10-08- 1942 ( Năm Bảo Đại 17 ) do 15 Cụ chức sắc trong làng Vân Chàng ký xác nhận và Cụ Hương Bộ Đoàn Chỉnh, Cụ Lý trưởng Nguyễn Hoàng đóng dấu có 23 điều khoản qui định chung của làng . Điều khoản 19 nói về Long Mạch làng Vân Chàng. Chánh long mạch  của làng Vân Chàng từ ấp Kính đến ấp Miếu chạy về phía bắc rất quan trọng, cấm đào xuyên qua hoặc làm nhà ở. Nếu vi phạm làng sẽ phạt 30 quan tiền.

   Như thế ta hiểu rằng các Cụ qui định long mạch chính của làng Vân Chàng ta bây giờ chạy từ quốc lộ 8  theo con đường Hương Lộ chính cũ của làng dọc theo sông Đò Trai ( Sông Bán Thúy ) qua xóm Miếu ( Bây giờ thuộc Trung Lương )  chạy  về phía bắc. Về con đường chính của làng Vân Chàng từ quốc lộ 8 vào xóm Miếu thì đã có bài viết chi tiết. Con đường đó được ghi rõ trong cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí do Triều Nguyễn Phát hành. Đường rộng 3 mét chạy thẳng từ bến đò Trai cũ ở Bãi Thẹn dọc theo sông sang  Trung Lương. Năm 2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quyết định đặt tên cho con đường là Nguyễn Trọng Tương mang tên Cụ Chưởng Ấn Ngự Sử Nguyễn Trọng Tương là danh nhân có công  với làng Vân Chàng. Tiếc thay do chưa bố trí được kinh phí, con đường vẫn chưa được phục dựng.

   Điều tiếc thứ hai là sau này người ta đào con Hói mới ở giữa xóm Miếu và tổ dân phố Thuận Hòa cắt ngang Long Mạch Vân Chàng và cắt xóm Miếu sang xã Trung Lương.

scrolltop